Regulamin

REGULAMIN SKLEPU  INTERNETOWEGO 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Sklep internetowy (dalej: Sklep Internetowy) działający pod adresem www.michalineum.pl prowadzony jest przez jednostkę lokalną pod nazwą Wydawnictwo Michalineum (dalej: MICHALINEUM), adres prowadzenia działalności: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki, NIP 125-00-01-403, prowadzi sprzedaż książek, kalendarzy oraz dewocjonaliów przedstawionych w serwisie internetowym www.michalineum.pl (dalej: Serwis Internetowy) za pośrednictwem sieci Internet. 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

 1. Zamówienia (dalej: Zamówienia) Klientów (Kupujących) przyjmowane są przez formularz zamówienia umieszczony na stronie internetowej o nazwie: www.michalineum.pl, pocztą elektroniczną na adres: sklep@michalineum.pl oraz telefonicznie pod numerem: 22  781 14 20. 
 2. Do złożenia Zamówienia elektronicznego nie jest wymagane założenie konta. Konto może jednak założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail. Konto zakładane jest automatycznie dla Klienta dokonującego Zamówienie po raz pierwszy w momencie, gdy Klient złoży chęć zakupienia towarów w koszyku. 
 3. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest podanie prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na odległość. 
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu. 
 5. Klient może śledzić stan zamówienia w każdym momencie po kliknięciu w link „koszyk”. 
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail informację o przyjęciu Zamówienia. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez MICHALINEUM. 
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się: 
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w pierwszym dniu roboczym po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, 
  2. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – w pierwszym dniu roboczym po autoryzacji karty
  3. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. 
 9. W sytuacji, gdy Sklep Internetowy nie może zrealizować Zamówienia, poinformuje niezwłocznie o tym Klienta, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia Zamówienia. W takiej sytuacji, Klient ma prawo do podjęcia decyzji o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od całości lub części umowy sprzedaży / Zamówienia), MICHALINEUM ma również z tego powodu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zwracając pobranego z tego tytułu pieniądze. 
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na towary objęte sprzedażą promocyjną, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży lub zakończenia terminu sprzedaży promocyjnej wskazanego przez MICHALINEUM. 
 11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego. 
 12. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na wyraźne życzenie Klienta faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi w Zamówieniu. Na paragonie lub fakturze umieszczona będzie nazwa towaru (np. tytuł książki) oraz kwota zakupu towaru powiększona o koszty wysyłki. Kwota zakupu towaru nie będzie powiększona o koszty wysyłki w sytuacji, gdy Klient jest uczestnikiem promocji, w której MICHALINEUM pokrywa koszty przesyłki.  
 13. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie dzwoniąc pod nr 22  781 14 20 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@michalineum.pl  
 14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
 15. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 
 16. Zamówienie zostanie realizowane, tzn. towar zostanie nadany wybraną przez Klienta opcją dostawy w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę wykonującą transport towarów, wskazany na stronach internetowych Poczty Polskiej oraz InPost. 
 17. Przesyłki z towarem dostarczane są przez: 
  1. Pocztę Polską – przesyłka priorytetowa: czas dostawy do 7 (siedmiu) dni; 
  2. InPost – przesyłka kurierska: czas dostawy 1 (jeden) dzień roboczy. 
 18. Zamówione w Sklepie Internetowym towary mogą być dostarczone Klientowi w inny sposób, ale tylko po wyraźnym pisemnym uzgodnieniu przez obie strony warunków dostawy. 
 19. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 
  1. przy odbiorze – należność pobiera listonosz lub kurier, 
  2. kartą kredytową – należność pobierana jest w chwili wystawienia paragonu 
  3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. 
 20. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacone wyłącznie za pomocą karty kredytowej lub uprzedniego przelewu. 
 21. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i/lub e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 
 22. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej. 
 23. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) (dalej: Ustawa o prawach konsumenta), konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta, będącego konsumentem przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącego konsumentem w odniesieniu do umów: 
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2. w której przedmiotem świadczenia są dewocjonalia w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientom nie będącym konsumentami w rozumieniu Ustawy o ochronie praw konsumentów. 
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem musi poinformować MICHALINEUM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: WYDAWNICTWO MICHALINEUM, al. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@michalineum.pl. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wg poniższego wzoru:

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   
  Adresat: Wydawnictwo Michalineum, al. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki, tel. 22  781 14 20, adres e-mail: sklep@michalineum.pl
  Ja/My*)niniejszym informuj ę/informujemy*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy ___________________________ 
  Data zawarcia umowy/odbioru _____________________ 
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ___________________ 
  Adres konsumenta(-ów) __________________________ 
  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  Data

 6. W razie odstąpienia Klient będący konsumentem obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia do zwrotu towaru. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, MICHALINEUM zwróci Klientowi, będącemu konsumentem kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru, z tym zastrzeżeniem, że koszty dostarczenia Klientowi, będącemu konsumentem, towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (jeżeli Klient, będący konsumentem wybierze droższy środek transportu nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował MICHALINEUM o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 8. MICHALINEUM dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, będący konsumentem, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 9. W razie odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem może ponosić odpowiedzialność za pogorszenie stanu rzeczy. 
 10. W razie odstąpienia od umowy towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Michalineum, al. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki. 
 11. Koszt odesłania towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy pokrywany jest przez Klienta będącego konsumentem i nie podlega on zwrotowi, mając na uwadze to, że towar może zostać odesłany w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty. 
 12. W przypadku niezgodnego z przepisami Ustawy o prawach konsumenta skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, koszt odesłania towaru do Klienta ponosi Klient. 

RĘKOJMIA, REKLAMACJE 

 1. MICHALINEUM zobowiązane jest dostarczać towar nie posiadający wad. 
 2. MICHALINEUM odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 (dwóch) lat od chwili wydania towaru. 
 3. Reklamowany produkt wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu, co znacznie ułatwi rozpatrzenie reklamacji, należy dostarczyć lub odesłać na adres: Wydawnictwo Michalineum, al. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki. 
 4. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi MICHALINEUM udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 5. W innych przypadkach MICHALINEUM udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze, innym trwałym nośniku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.  
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep Internetowy zwraca bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
 7. W przypadku uznania przez Sklep Internetowy reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep Internetowy zaoferuje do wyboru inne, dostępne towary lub zwróci cenę wraz z kosztami przesyłki. 
 8. MICHALINEUM  informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; opis zasad dostępu do tych procedur znajdują się np. na następujących stronach internetowych:  
  www.uokik.gov.pl 
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 9. Sprzedawane towary nie są objęte przez MICHALINEUM gwarancją. 
 10. W przypadku gdy Klient nie jest konsumentem, odpowiedzialność MICHALINEUM z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

 
DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wydawnictwo Michalineum, al. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki.  
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez MICHALINEUM zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tj. osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie niektórych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia. MICHALINEUM przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe, itp.), jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, a także w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych osobowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, polegającego na wysyłaniu informacji drogą tradycyjną (list), a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych polegających na wysyłaniu informacji drogą elektroniczną (e-mail). 
 5. Na potrzeby realizacji Zamówienia przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą pocztową/kurierską). W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również dane: NIP, nazwa firmy. 
 6. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu Internetowego i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu Internetowego w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. 
 7. W sprawach dotyczących danych osobowych Klienta należy kontaktować się pod adresem e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl lub pocztą pod adres: Wydawnictwo Michalineum, al. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki. 
 8. Klient, którego dane dotyczą ma prawo do: 
  1. informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych,
  2. uzyskania kopii jego danych osobowych,
  3. sprostowania jego danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  5. przenoszenia jego danych osobowych (ale tylko jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą; możliwe jest także zażądanie przesłania danych osobowych innemu podmiotowi, jednak wyłącznie wówczas, gdy istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie MICHALINEUM jak i tego innego podmiotu);
  6. usunięcia jego danych osobowych, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Klienta dotyczących jego szczególnej sytuacji, które to dane są przetwarzane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, w tym przetwarzanych w celach marketingowych (w formie elektronicznej – e-mail i tradycyjnej – list), wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.  
 9. W razie zaoferowania przez MICHALINEUM poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Klienta i obowiązków MICHALINEUM). 
 10. Szczegółowe informacje odnośnie do ochrony danych osobowych Klientów oraz przysługujących im uprawnień znajdują się w dokumencie dostępnym w Serwisie Internetowym: Polityka Prywatności. 

PŁATNOŚCI ON-LINE

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą / kredytową sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej / kredytowej Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W związku zaistnieniem sytuacji, w której ze względu na ochronę praw autorskich lub praw pokrewnych do oferowanych towarów uzasadnionym będzie odmowa sprzedaży towarów, Sklep Internetowy ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. 
 2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartych umów uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) Kodeks cywilny oraz w Ustawie o prawach konsumenta. 
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie Internetowym, tj. w dniu 4 stycznia 2021 roku. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl