Standardy etyczne
Wydawnictwo Michalineum (dalej: MICHALINEUM) stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobieżenia nieuczciwym praktykom publikacyjnym, nadużyciom i nierzetelności autorskiej. W tym celu stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE), które są dostępne na stronie internetowej https://publicationethics.org/resources/code-conduct
 
Zasady etyki publikacyjnej
 1. Zgłaszając do publikacji swoją pracę autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przedłożony tekst jest utworem oryginalnym, nie stanowi w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
 2. Wykorzystane w publikacji przez autora materiały ilustracyjne, tabele, cytaty i komentarze innych osób muszą być odpowiednio oznaczone.
 3. Wszystkie materiały wykorzystane przy tworzeniu publikacji muszą być wymienione w wykazie źródeł.
 4. Autor przekazując MICHALINEUM pracę do publikacji, wyraża zgodę na sprawdzenie jej programem antyplagiatowym oraz na porównanie jej treści z publikacjami opublikowanymi wcześniej w tradycyjnej formie.
 5. Autor jest zobowiązany podać informację o wszystkich osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania dzieła (zapobieganie zjawisku ghostwriting, czyli ukrywaniu czyjegoś udziału w powstaniu dzieła).
 6. Autor nie może podawać jako współautorów osób, które nie przyczyniły się do powstania publikacji (zapobieganie zjawisku guest authorship).
 7. W przypadku prac zbiorowych, autor zgłaszający publikację do wydania zobowiązany jest określić procentowy udział w powstanie pracy każdego ze współautorów.
 8. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej MICHALINEUM postępuje zgodnie z algorytmem stworzonym przez COPE. http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
 9. Autor jest zobowiązany do poinformowania MICHALINEUM o źródłach finansowania badań i zamieszczenia tej informacji w publikacji, której to dotyczy, zwłaszcza jeśli środki pochodzą z grantów z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub innej instytucji czy stowarzyszenia.
 10. MICHALINEUM zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady recenzowania publikacji naukowych

 1. Każda zgłoszona do publikacji praca naukowa oraz praca pod redakcją naukową jest wysyłana do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora/Autorów.
 2. Recenzent przed podjęciem się oceny monografii składa oświadczenie, że pomiędzy jej Autorem/Autorami a nim nie zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji albo innego związku, co potwierdza pisemnie poprzez złożenie stosownej deklaracji [wzór pisma - tutaj do pobrania]
 3. MICHALINEUM zadba o to, aby recenzentami zostały osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i dorobek naukowy w danej dziedzinie, niezbędne do dokonania właściwej oceny przedłożonej do publikacji pracy naukowej.
 4. Recenzja powinna zawierać ocenę monografii w zakresie: zgodności jej treści z tematem określonym w jej tytule, poziomu merytorycznego i metodologicznego ze wskazaniem ewentualnych usterek i nieprawidłowości, oryginalności podejścia do podjętego problemu, wykorzystania źródeł, formalnej strony publikacji (poprawność języka, opanowanie techniki pisania tekstu naukowego, poprawność sporządzania przypisów i bibliografii oraz przygotowania materiału graficznego). Recenzja powinna kończyć się całościową oceną zawierającą jedną z następujących konkluzji stwierdzających, że monografię: 1) można przyjąć do druku bez zastrzeżeń, 2) należy przekazać Autorowi/Autorom do poprawy we wskazanym zakresie, 3) należy odmówić opublikowania. W przypadku konkluzji nakazującej przekazanie monografii do poprawy, recenzja powinna zawierać informację, czy Recenzent zastrzega sobie ponowny wgląd w pracę, czy też powierza nadzór nad wniesieniem sugerowanych poprawek przez Autora/Autorów MICHALINEUM [wzór pisma - tutaj do pobrania]
 5. W przypadku wskazania przez recenzentów konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień MICHALINEUM zwraca się do Autora/Autorów o ich dokonanie. Po otrzymaniu poprawionej wersji pracy ostateczną decyzję o wydaniu monografii podejmuje Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego, a w przypadku serii wydawniczej - Przewodniczący jej Rady Programowej konsultując, w razie potrzeby, swoją decyzję z jej członkami reprezentującymi właściwą dla ocenianej monografii dyscyplinę nauki.
 6. W przypadku obu recenzji negatywnych MICHALINEUM odmawia przyjęcia monografii do publikacji.
 7. W przypadku publikacji danego tekstu, imiona i nazwiska recenzentów są zamieszczane na stronie redakcyjnej książki
.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl